kitamura

ห้องอนุบาล (Preschool)

 • สร้างประสบการณ์คุณภาพ พัฒนาตัวตน
 • สร้างโอกาสในการรับรู้ความสามารถของตน
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต
 • ฝึกความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • โค้ชพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เด็กชอบจนเป็นพื้นฐานอาชีพได้
 • พัฒนาทักษะตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
 • ทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทักษะความคิด
 • ทักษะการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
kitamura
kitamura
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520