Admissions

kitamura

ห้อง Self-directed Learner 4-6Y (Preschool)

  • สร้างประสบการณ์คุณภาพ พัฒนาตัวตน
  • สร้างโอกาสในการรับรู้ความสามารถของตน
  • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต
  • ฝึกความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • โค้ชพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เด็กชอบจนเป็นพื้นฐานอาชีพได้
  • พัฒนาทักษะตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
  • ทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทักษะความคิด
  • ทักษะการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
kitamura
kitamura
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura

ห้อง Early Years 1-2Y (Nursery)

  • พัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทสัมผัสทั้ง7
  • การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย
  • ความสามารถในการควบคุมปฏิกิริยาอัตโนมัติ
  • การวางแผนการเคลื่อนไหว
  • ทักษะการสื่อสาร การบอกความต้องการ
  • การปรับตัวกับสังคม มารยาท กาลเทศะ การช่วยเหลือตนเอง
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura

ห้อง Kinder 2-3Y (Preschool)

  • ปรับสมดุลร่างกาย สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกาย
  • การเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย สมาธิ ความสนใจจดจ่อ
  • ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
  • การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มารยาทสังคม กาลเทศะ
  • การบริหารจัดการสิ่งของและพื้นที่รอบตัว พฤติกรรม
  • เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัย
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura
Kitamura
Kitamura
Kitamura

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura House

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

  • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
  • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

  • สูติบัตร / รูปถ่าย
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
  • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
  • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
  • Contact Us

    ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

    เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

    • 087 484 7887
    • www.kitamurahouse.com
    • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
    kitamurahouse

    Contact Us

    ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

    เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

    • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
    • 087 484 7887
    • www.kitamurahouse.com

    Enroll Today

    เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
    เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

    ระบบรับสมัครเรียน Online

    Contact Us

    วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

    • 087 484 7887
    • www.kitamurahouse.com
    • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520