Admissions

kitamura

ห้องอนุบาล1, 2, 3 (Kindergarten1, 2, 3)

 • สร้างประสบการณ์คุณภาพ พัฒนาตัวตน
 • สร้างโอกาสในการรับรู้ความสามารถของตน
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต
 • ฝึกความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • โค้ชพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เด็กชอบจนเป็นพื้นฐานอาชีพได้
 • พัฒนาทักษะตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
 • ทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทักษะความคิด
 • ทักษะการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
kitamura
kitamura
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura

ห้องเนอร์สเซอรี่ 1-2Y (Nursery)

 • พัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทสัมผัสทั้ง7
 • การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย
 • ความสามารถในการควบคุมปฏิกิริยาอัตโนมัติ
 • การวางแผนการเคลื่อนไหว
 • ทักษะการสื่อสาร การบอกความต้องการ
 • การปรับตัวกับสังคม มารยาท กาลเทศะ การช่วยเหลือตนเอง
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura

ห้องเตรียมอนุบาล 2-3Y (Pre-Kindergarten)

 • ปรับสมดุลร่างกาย สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกาย
 • การเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย สมาธิ ความสนใจจดจ่อ
 • ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
 • การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มารยาทสังคม กาลเทศะ
 • การบริหารจัดการสิ่งของและพื้นที่รอบตัว พฤติกรรม
 • เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัย
kitamura

Video Gallery

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Kitamura House

เกณฑ์รับสมัครเด็ก

 • รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6.5 ขวบ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีพัฒนาการที่สมวัย/ทางสถาบันจะคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น หากมีภาวะพัฒนาการล่าช้า ทางสถาบันจะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • ในวันสมัครผู้ปกครองนำเด็กมาพร้อมหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 • สูติบัตร / รูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / มารดา และ บุตร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่บิดา/มารดาอนุญาตให้มารับเด็กแทนได้
 • สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ
 • สำเนาประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีน
 • Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  kitamurahouse

  Contact Us

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

  เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com

  Enroll Today

  เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
  เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

  ระบบรับสมัครเรียน Online

  Contact Us

  วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

  • 087 484 7887
  • www.kitamurahouse.com
  • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520