Science - กระดาษทิชชู่เปลี่ยนสี

Science - กระดาษทิชชู่เปลี่ยนสี

kitamurahouse

กระดาษทิชชู่เปลี่ยนสี

สนุกคิด สนุกวิทย์ กับคิตามูระเฮ้าส์ โดย ครูฟางและครูเมย์
เด็กๆเคยคิดไหมว่า การผสมสีเราไม่จำเป็นต้องใช้จานสีหรือพู่กัน
เพียงแค่เรามีแก้วน้ำพลาสสติกและกระดาษทิชชู่เราก็สามารถผสมสี
โดยใช้แค่แม่สีเพียง 3 สีเท่านั้น
วันนี้เราทำการทดลองเรื่อง ทิชชู่เปลี่ยนสีเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกการทดลองเรื่องการดูดสีและการถ่ายโอนของสีโดยผ่านทิชชูค่ะ
หลังจากนั้นรอเวลาให้สีถ่ายโอนกันและรอว่าสีทั้งสามจะผสมจับคู่กันได้สีอะไร
กิจกรรมนี้ น้องๆจะได้รับความรู้ในการผสมของแม่สีคะ เด็กเล็กเรียนรู้ได้ดีเลยค่ะ
เช่นอากิ เอมี่ค่ะ ส่วนเด็กโตพอเคยได้เรียนรู้มาแล้วบ้าง ได้ทบทวนการผสมของแม่สีค่ะ
ที่คิตามูระเฮ้าส์ เราอยากให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการทางวิยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การลงความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ