About Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

Learn More

ปรัชญา

Philosophy

 • เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
 • เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
 • เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Admissions

School Team And Facilities

คณะผู้บริหาร

Learn More

Our Curriculum

หลักสูตรของคิตามูระเฮ้าส์

Learn More

Admission Fee

อัตราค่าบริการ

Learn More

Contact Us

ติดต่อเรา

Learn More

1

Children/Teacher

Our Student to Teacher Ratio is 6:1.

1

Years Experience

KITAMURA HOUSE has been established since 2013.

1

Certifications

Trained in child development

พันธกิจ

Mission

 • คิตามูระเฮ้าส์ เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

7R ความจริงทั้ง7ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง

7R ความจริงทั้ง7ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning)คือ
 • 1.Real Expert เรียนจากผู้รู้จริง
 • 2.Real Thing วัตถุจริงจับต้องได้
 • 3.Real Situation สถานการณ์จริง
 • 4.Real Theory หลักการจริง
 • 5.Real Condition เงื่อนไขจริง ณ เวลาปัจจุบัน
 • 6.Real Place สถานที่จริงนอกห้องเรียนกรอบสี่เหลี่ยม
 • 7.Real Parenting การสนับสนุนจากผู้ดูแลเด็กอย่างแท้จริง
Learn More

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของ โยโกมิเนะ

วิธีการสอนตามแบบฉบับโยโคมิเนะเป็นวิธีที่ดึงความสามารถอันสูงสุดที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด เพื่อเสริมสร้าง “พลังด้านการเรียน”, “พลังทางด้านร่างกาย”, “พลังทางด้านจิตใจ” โดยผ่านทาง “การอ่าน การเขียน การคำนวณ การออกกำลังกาย และดนตรี”
KITAMURA HOUSE ได้ License of Yokomine Method Japan หลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ที่หาเรียนได้แล้วในเมืองไทย

Learn More

Extra Learning

Japanese

ภาษาที่3 อีก 1 ภาษาที่นิยมคือภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการทำงาน เรียนต่อ หรือศึกษาไว้เพื่อความรู้...

Learn More

English

เรียนภาษาอังกฤษ

Learn More

Math

ความรู้สึกว่า“ฉันเข้าใจแล้ว”หลังจากที่เด็กๆสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง...

Learn More

Science

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

Learn More

Ballet

สำหรับเด็กผู้หญิงแล้ว การใส่ชุดที่มีระบายฟูฟ่อง ได้หมุนตัวประกอบเสียงเพลงนั้น ให้ความรู้สึกเหมือนกับได้เป็นเจ้าหญิงตัวน้อยๆ​...

Learn More

Music

ดนตรี เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ ความมั่นใจในการแสดงออก...

Learn More

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II

Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

Learn More

10 Reasons Why Families Choose KITAMURA HOUSE

1.
ดูแลอบอุ่นใกล้ชิดดุจครอบครัวเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวคิตามูระที่มี พ่อ แม่ พี่น้องอยู่ร่วมกัน
2.
พัฒนาเด็กตามหลักการพัฒนามนุษย์สมัยใหม่ อาทิ วินัยเชิงบวก ครูในฐานะโค้ช พัฒนาตัวตน พัฒนาการร่างกาย จิตใจ สมองEF สอดคล้องกับทฤษฎีประสาทวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการพัฒนามนุษย์ตามหลักสากล
3.
เน้นการฝึกทักษะการคิด การช่วยเหลือตนเอง มารยาท กาลเทศะ การเข้าสังคม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตามแบบฉบับของครอบครัวญี่ปุ่น
4.
แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานเช้ากลับค่ำ ด้วยช่วงเวลาดูแลยาวถึงกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน 7.00-18.00 (มีบริการการอาบน้ำช่วงเย็น เบเกอรี่และผลไม้ในช่วงฝากดูแลเย็น 18.00-20.00 น.)
5.
คลายความกังวลเรื่องลูกทานยากด้วยการจัดเตรียมอาหารที่หลากหลาย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป 3 มื้อ ผลไม้ 1 มื้อ รวมถึงฝึกวิธีการและมารยาทในการรับประทานอาหาร ด้วยตัวเองตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ
6.
คลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยตามหลัก5ส. และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) และการรายงานทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
7.
มีกิจกรรมสนุกสนาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง 7 ทำอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เปียโน กลอง ร้องเพลง สแตค ยิมนาสติก เล่นทราย ปีนป่าย กิจกรรมปันกันวันสุข และโรงละครคามิชิไบ
8.
มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนหลวง ร.๙ ป่ากลางกรุง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ดวงดาว
9.
มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยใช้หลักสูตรตามการทรวงศึกษาธิการไทย หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Jolly Phonics / OXFORD Discovery / CAMBRIDGE Primary
10.
ดูแลลูกๆของท่านโดย คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลลูก 6 มากประสบการณ์
 • คุณพ่อฮิเดะโอะ คิตามูระ
 • วิศวกรที่มุ่งมั่นศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก
 • ผู้รับใบอนุญาตการคัดกรองพัฒนาการเด็กDENVER II
 • และหลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น Yokomine Method
 • คุณแม่อุ้มปนัดดา คิตามูระ
 • นักพัฒนามนุษย์
 • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมเซนเซที่สามารถดูแลเป็นโค้ชและผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้เด็กๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน

วิสัยทัศน์

Vision

คิตามูระเฮ้าส์ ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

News And Infomation

สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกๆ คิตามูระเฮ้าส์ขอแนะนำ
Natural Immune Boosting for Kids
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วยแนวทางธรรมชาติที่ทำได้ง่ายดังนี้ค่ะ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วยแนวทางธรรมชาติที่ทำได้ง่าย

 • 1.รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ตรงตามช่วงเวลา และอัพเดทวัคซีน ตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี
 • 2.รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ปรุงสุกใหม่ ครับคุณค่าตามหลักโภชนาการ เลี่ยงการทานขนมจุกจิกหรือขนมปังก่อนมื้ออาหาร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ลูกๆปฏิเสธการทานอาหารมื้อหลักได้
 • 3. ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ
  ลูกๆ 1-3 ขวบต้องการน้ำ อย่างน้อย 16-32 ออนซ์ หรือ 2-4 แก้วต่อวัน
  ลูกๆ 4-7 ขวบต้องการน้ำ อย่างน้อย 40-48 ออนซ์ หรือ 5-6 แก้วต่อวัน
  ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนและกิจกรรมที่ทำ
 • 4.นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ
  ลูกๆวัย 1-3 ขวบต้องการเวลานอน 11-14 ชั่วโมงต่อวัน
  ลูกๆวัย 4-6 ขวบต้องการเวลานอน 10-13 ชั่วโมงต่อวัน
  หากตื่น 6:30 ลูกๆควรเข้านอนไม่เกิน 20:30
  และนอนหลับสนิท เพื่อให้ Growth Hormone หลั่งได้ดี
 • 5. อยู่ในสภาพแวดล้อมเชิงบวก หากลูกเกิดความเครียดที่มากเกินไป จะส่งผลให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่ง ปริมาณคอร์ติซอลที่สูงอาจทำให้เราท้องอืด ท้องร่วง และเกิดภาวะต่อมหมวกไตล้า ได้
 • 6.ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอ ส่งผลให้ร่างกายสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ ฮอร์โมนอะดรีนาลีนหลั่ง จิตใจเบิกบาน สมองปลอดโปร่ง
 • 7. เล่นตามธรรมชาติ เช่น เดินเล่นในสวน เล่นหินดินทราย รดน้ำต้นไม้ เดินเหยียบหญ้า เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆ
 • 8. รักษาความสะอาดเป็นประจำ สร้างนิสัยลูกๆให้ล้างมือบ่อยๆ หลังเข้าห้องน้ำ ก่อน-หลังมื้ออาหาร แปรงฟันอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง
 • 9. นั่งสมาธินับลมหายใจก่อนนอน
  ส่งผลให้จิตใจสงบและผ่อนคลายทำให้ลูกๆนอนหลับง่ายมากขึ้น
 • 10. งดการดูจอหรือเล่นเกมส์ดิจิตอล ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกๆมีภาวะเนือยนิ่ง ขาดสมาธิจดจ่อ เบื่อหน่ายหงุดหงิดง่าย เป็นต้น
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse
เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ

"เลี้ยงลูกอย่างไรให้พึ่งพาตนเองได้ในโลกยุคดิจิตอล"

พร้อมรับฟังแนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ตามกลุ่มประสบการณ์
เพื่อค้นหาความถนัดเฉพาะบุคคลของ Pachara Education Hub

รศ. ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาครอบครัว
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล

 • สาร์ 24 กันยายน 2022 10 : 30 - 12 : 30 AM
 • ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ ร่มเกล้า
 • Register : Line ID panatdakitamura
 • More info : 087-484-7887
ใครดูรายการดูให้รู้ตอนพิเศษ การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ ถ่ายทำสัมภาษณ์ที่คิตามูระเฮ้าส์ สดทางช่องไทยพีบีเอสวันนี้ ไม่ทัน ติดตามได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่า

Youtube

Enroll Today

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

ระบบรับสมัครเรียน Online

Contact Us

วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520