ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

Learn More About Us ≫
Video
ปรัชญา (Philosophy)
 • เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
 • เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
 • เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้
พันธกิจ (Mission)

คิตามูระเฮ้าส์ เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย
คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

วิสัยทัศน์ (Vision)

คิตามูระเฮ้าส์ ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

Admissions

10 Reasons Why Families Choose KITAMURA HOUSE

1.
ดูแลอบอุ่นใกล้ชิดดุจครอบครัวเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวคิตามูระที่มี พ่อ แม่ พี่น้องอยู่ร่วมกัน
2.
พัฒนาเด็กตามหลักการพัฒนามนุษย์สมัยใหม่ อาทิ วินัยเชิงบวก ครูในฐานะโค้ช พัฒนาตัวตน พัฒนาการร่างกาย จิตใจ สมองEF สอดคล้องกับทฤษฎีประสาทวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการพัฒนามนุษย์ตามหลักสากล
3.
เน้นการฝึกทักษะการคิด การช่วยเหลือตนเอง มารยาท กาลเทศะ การเข้าสังคม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตามแบบฉบับของครอบครัวญี่ปุ่น
4.
แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานเช้ากลับค่ำ ด้วยช่วงเวลาดูแลยาวถึงกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน 7.00-18.00 (มีบริการการอาบน้ำช่วงเย็น เบเกอรี่และผลไม้ในช่วงฝากดูแลเย็น 18.00-20.00 น.)
5.
คลายความกังวลเรื่องลูกทานยากด้วยการจัดเตรียมอาหารที่หลากหลาย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป 3 มื้อ ผลไม้ 1 มื้อ รวมถึงฝึกวิธีการและมารยาทในการรับประทานอาหาร ด้วยตัวเองตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ
6.
คลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยตามหลัก5ส. และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) และการรายงานทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
7.
มีกิจกรรมสนุกสนาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง 7 ทำอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เปียโน กลอง ร้องเพลง สแตค ยิมนาสติก เล่นทราย ปีนป่าย กิจกรรมปันกันวันสุข และโรงละครคามิชิไบ
8.
มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนหลวง ร.๙ ป่ากลางกรุง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ดวงดาว
9.
มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยใช้หลักสูตรตามการทรวงศึกษาธิการไทย หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Jolly Phonics / OXFORD Discovery / CAMBRIDGE Primary
10.
ดูแลลูกๆของท่านโดย คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลลูก 6 มากประสบการณ์
 • คุณพ่อฮิเดะโอะ คิตามูระ
 • วิศวกรที่มุ่งมั่นศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก
 • ผู้รับใบอนุญาตการคัดกรองพัฒนาการเด็กDENVER II
 • และหลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น Yokomine Method
 • คุณแม่อุ้มปนัดดา คิตามูระ
 • นักพัฒนามนุษย์
 • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมเซนเซที่สามารถดูแลเป็นโค้ชและผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้เด็กๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน

1

Children/Teacher

Our Student to Teacher Ratio is 6:1.

1

Years Experience

KITAMURA HOUSE has been established since 2013.

1

Certifications

Trained in child development

What Makes Us Unique

kitamura

วิธีการโยโกมิเนะ ≫

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของ โยโกมิเนะ

วิธีการสอนตามแบบฉบับโยโคมิเนะเป็นวิธีที่ดึงความสามารถอันสูงสุดที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด เพื่อเสริมสร้าง “พลังด้านการเรียน”, “พลังทางด้านร่างกาย”, “พลังทางด้านจิตใจ” โดยผ่านทาง “การอ่าน การเขียน การคำนวณ การออกกำลังกาย และดนตรี”
KITAMURA HOUSE ได้ License of Yokomine Method Japan หลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ที่หาเรียนได้แล้วในเมืองไทย

View More ≫
kitamura

Denver II ≫

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II

Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย

View More ≫
kitamura

SDGs Song ≫

Song For Sustainable World (KITAMURA HOUSE's Original SDGs Song) - เพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดย คิตามูระเฮ้าส์

คิตามูระเฮ้าส์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเด็กเพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน
มีทั้ง
1.บทเพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนที่เราแต่งขึ้น และทำออริจินอลเอง
2.นิทานร้อยกรอง SDGs 18 เล่ม (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์)
3.สมุดสติกเกอร์ยุวทูต SDGs (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์)

View More ≫

Learning At KITAMURA HOUSE

News And Infomation

kitamurahouse
日本語学習に役立つサイトとページをまとめました。

絵本ひろば

文法の理解におすすめです。
URL : https://ehon.alphapolis.co.jp/

おすすめページ

JLPT

日本語能力試験N5からN1までの模擬試験があります。
URL : https://www.jlpt.jp/

おすすめページ

MLC Japanese Language School

日本語能力試験N5からN1までの漢字・語彙を覚えるときに非常に便利。
URL : http://jlptpro.com/

おすすめページ

Kanji 123

日本語能力試験N5からN1までの漢字の選択問題があります。
URL : https://kanji123.org/

おすすめページ

JLPT 先生

日本語能力試験N5からN1までの漢字リストがあります。
URL : https://jlptsensei.com/

おすすめページ
kitamura
เรียนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน
อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสที่เราจัดงานประจำปีกันแล้วค่ะ
ในปีนี้คิตามูระเฮ้าส์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเด็กเพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน
มีทั้ง
 • 1.บทเพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนที่เราแต่งขึ้น และทำออริจินอลเอง
 • 2.นิทานร้อยกรอง SDGs 18 เล่ม (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์)
 • 3.สมุดสติกเกอร์ยุวทูต SDGs (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์)
ช่วงต้นเดือนธันวาคม อยากจะพาเด็กๆไปอัดเสียงร้องทำ MV เพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน เป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ ทางโปรดิวเซอร์อยากจะดูคลิปร้องของเด็กๆก่อนพาไปอัดเสียงจริงๆ อยากจะขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ เปิดเพลงนี้ร้องกับเด็กๆ ทุกวันได้มั้ยจ้ะ

For Sustainable World - เพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน

Video
เธอมีความฝันอะไรหรือเปล่า
ที่จะทำให้โลกใบนี้
นั้นมีความสุขกว่าเดิม

เธอมีความรักเช่นนี้หรือเปล่า
ที่จะทำให้โลกของเรา
นั้นเติมเต็มยิ่งกว่าเดิม

ฉันเห็นผู้คนมากมายอดอยากหิวโหย
และเห็นผู้คนเจ็บป่วยมากขึ้นทุกวัน

**นี่คือความฝันเธอด้วยใช่ไหม
ที่จะจับมือไปกับฉัน
ให้โลกใบนี้สวยงามกว่าเดิม
นี่คือความรักของเธอด้วยใช่ไหม
ที่จะทำให้โลกฟื้นตื่น
จากหนึ่งความรักจนถึงล้านความตั้งใจ
(เพื่อ)ให้โลกทั้งใบนี้ยั่งยืน
ให้ SDGs นี้ยั่งยืน..

เธอคงอยากเห็นทุกเพศเท่าเทียม
ไม่เบียดเบียนข่มเหงกัน
เห็นเด็กทุกคนมีการศึกษา กว้างไกล
เธออยากเห็นคนมีน้ำสะอาด
ได้ดื่ม ได้อาบ ได้ใช้
มีพลังงานที่ไร้พิษควัน

ฉันเห็นคนเป็นทาสงานที่เขาไม่รัก
และทำให้คุณค่าเขาลดลงทุกวัน
(ซ้ำ **)

(บทพูดRap 17 SDGs เป้าหมายโลกยั่งยืน)

ขจัดทุกความยากจน
ไม่ทนโหยทนอดอยาก
สุขภาพดีมาก อาหารยาวัคซีนดี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ไม่คิดเหยียดเพศวิถี เท่าเทียมด้วยความดี
มีน้ำ ดื่ม อาบ ใช้ทุกวัน
พลังงานสะอาด
ไม่จ้างใครเป็นทาสฝัน มีคุณค่าจากสิ่งที่ตัวเองทำ
แล้วเศรษฐกิจดีจะตามมา
เดินทางแสนสะดวก
ผนวกทุกชาติภาษา
ลดความเหลื่อมล้ำต้องมา
เป็นเมืองประชาร่วมใจ
เย.เย เย.เย โอ้ว...

กินแต่พอดี ก็มีสุขได้
คุมโลกไม่ให้ร้อนเกิน 2 องศาไว้
ทะเลป่าไม้ช่วยกันดูแล

สังคมสันติสุข ไม่มีอาวุธย่ำแย่
เป็นส่วนหนึ่งอย่างไม่มีข้อแม้
จากคุณค่าแท้ที่เธออยากทำ (17)

ฉันเห็นผู้คนมากมายทำงานที่รัก
และสร้างคุณค่าเหล่านั้นมากขึ้นทุกวัน

(ซ้ำ **)
Chorus-
นี่คือความฝันเธอด้วยใช่ไหม
ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นี่คือความรักของเธอด้วยใช่ไหม
ให้โลกทั้งใบนี้ยั่งยืน
ให้ SDGs นี้ยั่งยืน
-
เพื่อให้โลกทั้งใบนี้ยั่งยืน

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamurahouse
อัพเดทความสนุกในเดือนพฤษภาคมให้เด็กๆคิตามูระเฮ้าส์แล้วค่าาา ขอบพระคุณเซนเซพ่อแม่ทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสุขสนุกสนานและสอดคล้องกับหลักการ 7R ความจริงทั้ง7ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning)คือ
1.Real Expert เรียนจากผู้รู้จริง
2.Real Thing วัตถุจริงจับต้องได้
3.Real Situation สถานการณ์จริง
4.Real Theory หลักการจริง
5.Real Condition เงื่อนไขจริง ณ เวลาปัจจุบัน
6.Real Place สถานที่จริงนอกห้องเรียนกรอบสี่เหลี่ยม
7.Real Parenting การสนับสนุนจากผู้ดูแลเด็กอย่างแท้จริงค่า

Enroll Today

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

ระบบรับสมัครเรียน Online ≫

Contact Us

วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520