KITAMURA HOUSE was featured on TV!

ดูให้รู้ถ่ายทำสัมภาษณ์ที่คิตามูระเฮ้าส์!

Welcome to KITAMURA HOUSE

All children are potential geniuses.

About Kitamura House

 • สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กสไตล์ญี่ปุ่น1-12ปี (Japanese Style K-12)เน้นการสำรวจตัวตน(Self Discovery) ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน(BioPsycoMotor Development) พัฒนาทักษะชีวิต(Life Skills)ทักษะสมอง(EFs) พัฒนาทักษะนวัตกร(Young Innovator)และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(Young Entrepreneur) เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุขทั้งในและนอกสถานที่(In House and Field Trip Workshop) ด้วยหลักสูตรบูรณาการ(Integrated Learning)โปรเจคเบส(Project Based Learning)ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(Inquiry Based Learning)และการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นดุจบ้านหลังที่ 2 โดยทีมนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 20 ปี
Learn more

Grade 6

school from nursery

6:1

student to teacher ratio

1

students in the average class

1

elective subjects

Philosophy

 • เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
 • เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
 • เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Vision

  คิตามูระเฮ้าส์ ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

Mission

 • คิตามูระเฮ้าส์ เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Our Program

พัฒนาเด็กตามแนวทางการทำให้อัจฉริยะภาพเบ่งบานของ โยโกมิเนะ

 • วิธีการสอนตามแบบฉบับโยโคมิเนะเป็นวิธีที่ดึงความสามารถอันสูงสุดที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด เพื่อเสริมสร้าง “พลังด้านการเรียน”, “พลังทางด้านร่างกาย”, “พลังทางด้านจิตใจ” โดยผ่านทาง “การอ่าน การเขียน การคำนวณ การออกกำลังกาย และดนตรี”
 • KITAMURA HOUSE ได้ License of Yokomine Method Japan หลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ที่หาเรียนได้แล้วในเมืองไทย
Learn more

1-2

Year Olds
Nursery Level

2-3

Year Olds
Pre-Kinder Level

4-5

Year Olds
Kinder Level

6-12

Year Olds
Primary Level

Everyday and elective subjects

Everyday subjects

Japanese
English
Thai
Mathematics
Japanese Soroban
Science
Visual Arts
Gym
Life skills

Elective subjects

Chinese
Dance
Ballet
Taekwondo
Piano
Chorus
Drum
Guitar
Robot coding

More fun

Field trip 2 times / month
Sharing day
Cooking day
Thai Japanese culture day

7R ความจริงทั้ง7ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning)

 • 1.Real Expert เรียนจากผู้รู้จริง
 • 2.Real Thing วัตถุจริงจับต้องได้
 • 3.Real Situation สถานการณ์จริง
 • 4.Real Theory หลักการจริง
 • 5.Real Condition เงื่อนไขจริง ณ เวลาปัจจุบัน
 • 6.Real Place สถานที่จริงนอกห้องเรียนกรอบสี่เหลี่ยม
 • 7.Real Parenting การสนับสนุนจากผู้ดูแลเด็กอย่างแท้จริง

Denver II

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประกอบด้วยข้อทดสอบ 125 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน

 • Mr. Kitamura ได้ License ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II เพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้า อายุ 6 เดือน- 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล็ก พัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง พร้อมทั้งคัดกรองปัญหาด้านพฤติกรรม และ ภาวะเอ็นข้อต่อหย่อนด้วย
Learn more

Parent Voice

10 reasons why families choose KITAMURA HOUSE

1.
ดูแลอบอุ่นใกล้ชิดดุจครอบครัวเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวคิตามูระที่มี พ่อ แม่ พี่น้องอยู่ร่วมกัน
2.
พัฒนาเด็กตามหลักการพัฒนามนุษย์สมัยใหม่ อาทิ วินัยเชิงบวก ครูในฐานะโค้ช พัฒนาตัวตน พัฒนาการร่างกาย จิตใจ สมองEF สอดคล้องกับทฤษฎีประสาทวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการพัฒนามนุษย์ตามหลักสากล
3.
เน้นการฝึกทักษะการคิด การช่วยเหลือตนเอง มารยาท กาลเทศะ การเข้าสังคม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตามแบบฉบับของครอบครัวญี่ปุ่น
4.
แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานเช้ากลับค่ำ ด้วยช่วงเวลาดูแลยาวถึงกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน 7.00-18.00 (มีบริการการอาบน้ำช่วงเย็น เบเกอรี่และผลไม้ในช่วงฝากดูแลเย็น 18.00-20.00 น.)
5.
คลายความกังวลเรื่องลูกทานยากด้วยการจัดเตรียมอาหารที่หลากหลาย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป 3 มื้อ ผลไม้ 1 มื้อ รวมถึงฝึกวิธีการและมารยาทในการรับประทานอาหาร ด้วยตัวเองตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ
6.
คลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยตามหลัก5ส. และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) และการรายงานทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
7.
มีกิจกรรมสนุกสนาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ กิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสทั้ง 7 ทำอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ เปียโน กลอง ร้องเพลง สแตค ยิมนาสติก เล่นทราย ปีนป่าย กิจกรรมปันกันวันสุข และโรงละครคามิชิไบ
8.
มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนหลวง ร.๙ ป่ากลางกรุง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ดวงดาว
9.
มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยใช้หลักสูตรตามการทรวงศึกษาธิการไทย หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ Jolly Phonics / OXFORD Discovery / CAMBRIDGE Primary
10.
ดูแลลูกๆของท่านโดย คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลลูก 6 มากประสบการณ์
 • คุณพ่อฮิเดะโอะ คิตามูระ
 • วิศวกรที่มุ่งมั่นศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก
 • ผู้รับใบอนุญาตการคัดกรองพัฒนาการเด็กDENVER II
 • และหลักสูตรอัจฉริยะจากญี่ปุ่น Yokomine Method
 • คุณแม่อุ้มปนัดดา คิตามูระ
 • นักพัฒนามนุษย์
 • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมเซนเซที่สามารถดูแลเป็นโค้ชและผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้เด็กๆมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน

Hightlight

Kitamura House in Bangkok Kids International Fashion Week Spring & Summer 2024

Student life


การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง กบกินแมลง ของเด็กๆห้อง SDL และ LDI โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่น้องอองตองและน้องอันตา มาเป็นวิทยากรสอนเด็กๆ ในการทดลองครั้งนี้ค่ะ😊
เด็กๆจะต้องทำให้แมลงเข้าปากกบ โดยการใช้ลมที่บีบออกจากขวด เพื่อทำให้แมลงเคลื่อนที่ไปด้านหน้า จนเข้าปากของกบนั่นเองค่ะ😃

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

บูรณาการภาษาและเชาว์ปัญญา ตอน เรียนรู้เรื่องสีและอ่านอักษรไทยคู่กับภาพ (LDI class) โดยครูอ้อย ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระรอกไต่เชือก🐿 ของเด็กๆห้อง SDL และ LDI โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่น้องอองตองและน้องอันตา มาเป็นวิทยากรสอนเด็กๆ ในการทดลองครั้งนี้ค่ะ😊
เด็กๆจะพากระรอกเคลื่อนที่ขึ้นไปหาลูกโอ๊คที่อยู่ในตะกร้าด้านบนได้อย่างไรกันนะ ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ😄

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Admission

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

Facility School Fee Visit Inquire and Apply

Map