Gakken Classroom คณิตศาสตร์ และการทดลองทางวิทยาศาสต ฌ คิตามูระเฮ้าส์ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

Gakken Classroom คณิตศาสตร์ และการทดลองทางวิทยาศาสต ฌ คิตามูระเฮ้าส์ ร่มเกล้า ลาดกระบัง

kitamurahouse
เด็กๆในยุคสมัยนี้จะต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่ได้มีเพียงแค่คำตอบเดียว เราจึงควรปลูกฝังให้เด็กๆมีทัศนคติเหล่านี้
1. มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าการหนีปัญหา
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ ไตร่ตรองด้วยตัวเอง
3. มีทักษะและประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดี
4. คิดอย่างมีตรรกะและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมั่นใจ
5. มีความอดทนต่อการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ทักษะการเรียนรู้อย่างสนุก

ความรู้สึกว่า “ฉันเข้าใจแล้ว” หลังจากที่เด็กๆสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
คือรางวัลที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพวกเขา ความสุขและความสนุกสนานที่เกิดจาก
ความรู้สึก”ฉันทำได้” จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ เกิดความอยากเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
ทักษะการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
เป็นทักษะในการทำงานโดยใช้เหตุผล เด็กๆจะได้ฝึกแก้ปัญหาตามเหตุผล
และฝึกจดจำข้อความสำคัญในบทเรียน ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญ
ในบทเรียนเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จะติดตัวเด็กๆไปตลอดกาล และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้พวกเขามีความใฝ่รู้ไปตลอดชีวิต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การทำใบงานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมประสบการณ์ จะส่งผลให้เด็กๆ
เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กๆสามารถแก้ปัญหาในใบงานได้สำเร็จด้วยตนเอง
พวกเขาจะเกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในการพยายามแก้ปัญหา
ที่พวกเขาจะต้องเผชิญในอนาคต
ทักษะการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้
เป็นทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆหรือการตอบคำถามใหม่
สำหรับปัญหาเดิม ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น
และการพัฒนาตนเองซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคนี้