NEWS And Activities

ข่าวและกิจกรรม
kitamurahouse
Video
Video
Video
kitamura

Early Years 1-2Y (Nursery)

 • พัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทสัมผัสทั้ง7
 • การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย
 • ความสามารถในการควบคุมปฏิกิริยาอัตโนมัติ
 • การวางแผนการเคลื่อนไหว
 • ทักษะการสื่อสาร การบอกความต้องการ
 • การปรับตัวกับสังคม มารยาท กาลเทศะ การช่วยเหลือตนเอง
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura

Kindergarten 2-4Y (Preschool)

 • ปรับสมดุลร่างกาย สหสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกาย
 • การเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย สมาธิ ความสนใจจดจ่อ
 • ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
 • การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มารยาทสังคม กาลเทศะ
 • การบริหารจัดการสิ่งของและพื้นที่รอบตัว พฤติกรรม
 • เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัย
kitamura
kitamura
kitamura
kitamura

Self-directed Learner 4-6Y (Preschool)

 • สร้างประสบการณ์คุณภาพ พัฒนาตัวตน
 • สร้างโอกาสในการรับรู้ความสามารถของตน
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต
 • ฝึกความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • โค้ชพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เด็กชอบจนเป็นพื้นฐานอาชีพได้
 • พัฒนาทักษะตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
 • ทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทักษะความคิด
 • ทักษะการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
kitamura
kitamura
kitamura

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
kitamura
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ สร้างคนดีที่มีความสามารถและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาคมโลกได้ ด้วยแนวทางการเรียนรู้อย่างสนุก ฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับลูก
เนื้อหาวิชาการต่างๆ หรือความสามารถภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหรือบันไดให้ลูกก้าวเดินสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง

ที่มา

สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กคิตามูระเฮ้าส์ ก่อตั้งเมื่อ ปีคศ. 2013
คิตามูระเป็นชื่อสกุลของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่น มีสมาชิกคือ คุณพ่อคิตามูระซัง แม่อุ้มและลูกๆ 5 คนวัย 10 , 8 , 6, 4 และ 1 ขวบ
ครอบครัวเราเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอด การเลี้ยงลูก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้าน ตัวตน สมอง ร่างกาย จิตใจ ทักษะสังคม เทคนิคการดูแลลูกปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น การสานสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว
แม่อุ้มและคิตามูระซังจึงเรียนรู้ค้นคว้าทดลองประยุกต์ใช้หลายศาสตร์ จากหลายสถาบัน หลายงานวิจัยสากลเพื่อสร้างระบบการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน จนกลายมาเป็น The Kitamura Way แนวทางการเลี้ยงลูกให้สุขเป็นของครอบครัวคิตามูระโดยมีพื้นฐานจากการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้สังคม อาทิ
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse

ปรัชญา (Philosophy)

 • Every Child is the valuable present from nature which has ability to develop himself.
  เด็ก คือ ของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • Children learn what they live and grow up to live what they've learned.
  เด็กเรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิต และเติบโตที่จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
 • Children who grown up with truly beloved feeling became adults who are provide happiness to others.
  เด็กที่ เติบโตมาด้วยความรัก จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้
 • Children needs positive parenting to grow their potiential to benefits the world.
  เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

Kitamura House determine to create valuable humans to develop Thailand.
"คิตามูระเฮ้าส์"ตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

Kitamura House believe that a happy child is a successful one.
คิตามูระเฮ้าส์เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กให้มีความสุข คือ ความสำเร็จตามเป้าหมาย

Kitamura House provides a positive, safe, and developmentally appropriate stimulating environment that promotes social, emotional, cognitive and physical growth, as well as a positive self-image, EF skills and learning skill for children.
คิตามูระเฮ้าส์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก คือ บรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก ทีทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่นเดียวกับพัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการทักษะสมองเพื่อการคิดเชิงบริหาร และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Curriculum

kitamurahouse
kitamurahouse

Kitamura House On bankokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ

ครอบครัวเป็นสุข งานสนุก เกื้อกูลสังคม

ฉลองเดือนแห่งความรักฉบับนี้ ผู้เขียนขอเล่าถึงความสุขของครอบครัวไทย-ญี่ปุ่นเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

ครอบครัวที่ผู้เขียนหยิบยกมาเล่าถึงคือ“ครอบครัวคิตามูระ”อันประกอบด้วย“คุณปนัดดา”,“คุณฮิเดะโอะ”และ ลูกๆ วัยซน 4 คน (คาเอะ, อากิ, ไทจิ และคัซสึ) ขณะที่สถานที่ทำงานของทั้งสองคน คือ“สถาบันคิตามูระเฮ้าส์”ที่ทั้งสองร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้เยาวชนในวัยต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ห้องเรียนทดลองวิทย์ คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ศิลปะ ดนตรี การเต้นบัลเล่ต์ เต้นแจ๊ส การต่อสู้ มวยไทย เทควันโด้ ยิมนาสติก รวมถึงการทำอาหารเมนูต่างๆ

โดยล่าสุดฮิเดะโอะ วิศวกรหนุ่ม หรือ“ปะป๊า”ของเด็กๆ ในสถาบัน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ รายได้สูง เมื่อปลายปีก่อน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคุณครูของลูกๆ และของเด็กๆ ในสถาบัน พร้อมกับนำหลักสูตรโยโกมิเนะ ของประเทศญี่ปุ่น ที่เขาได้ไปศึกษาและพบว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนา เติมพลังศักยภาพให้กับเด็กๆ ด้านการเรียนรู้ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งคุณฮิเดโอะ บอกว่า พ่อแม่ไม่น้อยเจอกับปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น เด็กโตแล้ว แต่ทำทักษะจำเป็นบางอย่างไม่ได้ เอาตนเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจทำงาน ทำการบ้าน ชอบเล่นแต่เกม พึ่งพาตนเองไม่ได้ เขาจึงกลับไปดูที่ญี่ปุ่น ก็พบหลักสูตรโยโกมิเนะ ที่พัฒนามาจากเทคนิคการบ่มเพาะเด็กๆ ของครอบครัวซามูไร ซึ่งเชื่อว่าหากเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีและทักษะสำคัญ ทักษะเหล่านี้จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดถึง 100 ปี

“เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ และไม่มีคนไหนทำไม่ได้ แม้ระดับปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เราก็เชื่อว่า ทุกคนทำได้ ซึ่งเราจะทำหน้าที่จุดพลัง เปิดสวิทซ์ทั้ง 4 ปุ่ม ให้พวกเขาได้ทำด้วยตนเอง”

สวิทซ์ 4 ปุ่ม ซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจไขสู่พลังศักยภาพของเด็กๆ นั้น ประกอบด้วย Competitive หรือการสร้างให้เด็กอยากแข่งขัน Imitate การเลียนแบบ Challenge การทำให้เด็กมีความท้าทาย และ Acceptance การได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเมื่อนำอักษรย่อของสวิทซ์ทั้ง 4 มารวมกัน ก็อ่านได้ว่า“CICA”หรือ ไคค่า ซึ่งหมายถึงดอกไม้แรกแย้ม

วันที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมสถาบันของทั้งสองคน และได้เห็นบรรยากาศที่ทั้งคุณปนัดดา และคุณฮิเดโอะ พุดคุยกับผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตา และน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความมุ่งมั่น และบรรยากาศจับปูใส่กระด้งของเด็กๆ รวมทั้งลูกๆ ของทั้งสองคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยแล้ว ก็รู้สึกประทับใจมากๆ จึงได้ถามถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้รับคำตอบจากคุณปนัดดา ที่ทำให้ผู้เขียนยิ้มกว้างและอดไม่ได้ที่จะขอเขียนถึงครอบครัวคิตามูระ ในฉบับนี้

“คุณฮิเดโอะ มีหลักในการบ่มเพาะลูกที่ดีมาก พวกเขาช่วยตัวเองได้ดี ใฝ่เรียนรู้ ทำอะไรยากๆ ได้ด้วยตนเอง และ เราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ รักในหลวง รักประเทศไทย อยากตอบแทนประเทศไทย ตอบแทนสังคม เราจึงตัดสินใจ เปิดบ้านของเราให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ ดิฉันเห็นคุณฮิเดโอะแล้วก็ทึ่งในความตั้งใจของเขา จะว่าไปแล้วในชีวิตของคนเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ ขอแค่มีครอบครัวที่เป็นสุข ได้ทำงานที่สนุก และได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม เท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว”

สำหรับท่านที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ครอบครัวคิตามูระ หรือนำบุตรหลานไปสัมผัสกับหลักสูตรที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจดีของพวกเขา ก็ลองติดต่อไปได้ที่ 087-848-7887 หรือดูข้อมูลได้ที่ www.kitamurahouse.com

เชื่อว่านอกจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่จะได้รับ ยังจะสัมผัสได้ถึง“ความสุข”จากครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ เหมือนที่ผู้เขียนสัมผัสถึงมาแล้ว

พิมพร ศิริวรรณ

นักเขียนผู้สนใจการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" (Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
16 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640306
kitamurahouse
kitamurahouse
kitamurahouse

Contact Us

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์

เนอสเซอรี่สไตล์ญี่ปุ่น-เรียนสนุก คิดเป็น เน้นทักษะชีวิต-ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Enroll Today

เด็กต้องการ การเลี้ยงดูเชิงบวก
เพื่อเขาจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้

ระบบรับสมัครเรียน Online ≫

Contact Us

วันจันทร์-วันเสาร์ : 08:00–17:00

 • 087 484 7887
 • www.kitamurahouse.com
 • 98/36 หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์ (ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ) ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520